مشاوران بهره وری

لیست مشاوران تایید صلاحیت شده مطابق با بخشنامه شماره 261255 مورخ 15/05/1398 ارائه خدمات مشاوره بهره‌وری و کیفیت
«با توجه به این بخشنامه ارائه خدمات مشاوره بهره‌وری و کیفیت به دستگاه‌های اجرایی توسط شرکت‌های مشاوره مدیریتی منوط به اخذ گواهینامه تاییدییه صلاحیت حرفه ای از سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشد. »