کتاب های الکترونیک

آخرین کتب چاپ شده در حوزه‌ی بهره‌وری در دو قسمت "کتب فارسی" و "کتب لاتین" در دسترس اعضای محترم شبکه ملی بهره‌وری ایران می‌باشد. از مولفین و مترجمین محترم خواهشمندیم با ارائه آثار خویش، در غنی شدن این مجموعه مشارکت فرمایند.

مقالات و گزارش های بهره وری

آخرین مقالات چاپ شده در حوزه‌ی بهره‌وری در این قسمت در دسترس اعضای محترم شبکه ملی بهره‌وری ایران می‌باشد. از پژوهشگران محترم خواهشمندیم با ارائه آثار خویش، در غنی شدن این مجموعه مشارکت فرمایند.

گزارش های عملکرد بهره‌وری

گزارش های عملکرد ایران و سایر کشورهای عضو سازمان بهره‌وری آسیایی در حوزه "بهره‌وری" و "رقابت‌پذیری" در این قسمت در دسترس اعضای محترم شبکه ملی بهره‌وری ایران می‌باشد.

نشریات بهره وری

نشریات و مجلات چاپ شده با موضوع بهره‌وری در سطح کشور و همین‌طور در سطح سازمان بهره‌وری آسیایی و کشورهای عضو در این قسمت در دسترس اعضای محترم شبکه ملی بهره‌وری ایران می‌باشد.

گزارش های سفر دوره‌های آموزشی APO

افراد اعزام شده به پروژه‌های آموزشی سازمان بهره‌وری آسیایی، پس از بازگشت موکلف به ارائه گزارشی جامع در زمینه اطلاعات و دانش کسب شده می‌باشند.این گزارش ها در 12 موضوع دسته‌بندی شده وبه تفکیک سال در دسترس اعضای محترم شبکه ملی بهره‌وری ایران می‌باشد. این 12 موضوع عبارتند از:
بهره‌وری انرژی، بهره‌وری در بخش خدمات، بهره‌وری در بخش عمومی، بهره‌وری در بخش کشاورزی و غذا، بهره‌وری در بنگاه های کوچک و متوسط، بهره‌وری سبز و توسعه پایدار، بهره‌وری نیروی کار و سرمایه انسانی، تکنیک‌های بهره‌وری، تعالی کسب و کار  و مدیریت کیفیت، نوآوری، کارآفرینی و خلق دانش، بهره‌وری آب و بهره‌وری سرمایه

مستندات رویداد های آموزشی، ترویجی بهره وری